ஜனவரி 29, 2012 அஷ்பர்ன் யோக வகுப்பு January 30, 2012

ஸ்ரீ குருவே நம:
ஜனவரி 29, 2012

ஸ்ரீ குருதேவரின் அருளாசியுடன் கீழ்கண்ட யோகாசனங்களை அஷ்பர்ன் (Ashburn) யோகவகுப்பில் பயின்றோம்.

1) பத்மாசனம்
2) வியூகமுத்ர பெளத்ரம் (இலகு முத்ரா,கோண முத்ரா)
3) யோகமுத்ரா
4) வஜ்ராசனம்
5) வஜ்ர முத்ரா
6) கருட வஜ்ராசனம்
7) ஹஸ்த வஜ்ராசனம்
8) உத்தித ஹஸ்தவஜ்ராசனம்
9) முஷ்டி வஜ்ராசனம்
10) சர்பாசனம்
11) கண்டக்கிரியா
12) துவிஜானுசர்பாசனம்
13) சலபாசனம்
14) இருதயாசனம்
15) இருதய முத்ரா
16) உத்தித பாதாசனம்
17) லம்பாசனம்
18) சர்வாங்காசனம்
19) மச்சாசனம்
20 உடாங்காசனம்
21) தண்டிகாசனம்
22) தண்டிகமுத்ரா
23) உத்தாங்க சுகாசனம்
24) கோரட்சாசனம்
25) கூர்மாசனம்
26) மண்டூகாசனம்
27) ஜானுசீராசனம்
28) பச்சிமோஸ்தான ஆசனம்
29) பிருஷ்டாசனம்
30) பிறையாசனம்
31) சூர்யநமஸ்காராசனம்
32) சிம்மாசனம்
33) பர்வதாசனம்
34) சாந்தியாசனம்

அஷ்பர்ன் யோகவகுப்பில் கலந்து கொண்ட அன்பர்களுக்கும் நன்றி. அடுத்த வாரம் மீண்டும் சநதிப்போம்.

நன்றி!

Leave a Reply