‘ஆசனங்கள்’ Archive

ஜனவரி 29, 2012 அஷ்பர்ன் யோக வகுப்பு January 30, 2012 No Comments

ஸ்ரீ குருவே நம: ஜனவரி 29, 2012 ஸ்ரீ குருதேவரின் அருளாசியுடன் கீழ்கண்ட யோகாசனங்களை அஷ்பர்ன் (Ashburn) யோகவகுப்பில் பயின்றோம். 1) பத்மாசனம் 2) வியூகமுத்ர பெளத்ரம் (இலகு முத்ரா,கோண முத்ரா) 3) யோகமுத்ரா 4) வஜ்ராசனம் 5) வஜ்ர முத்ரா 6) கருட வஜ்ராசனம் 7) ஹஸ்த வஜ்ராசனம் உத்தித ஹஸ்தவஜ்ராசனம் 9) முஷ்டி வஜ்ராசனம் 10) சர்பாசனம் 11) கண்டக்கிரியா 12) துவிஜானுசர்பாசனம் 13) சலபாசனம் 14) இருதயாசனம் 15) இருதய முத்ரா 16) [...]

ஜனவரி 28, 2012 சவுத் ரைடிங் யோகாசன வகுப்பு No Comments

ஸ்ரீ குருவே நம: ஜனவரி 28, 2012 ஸ்ரீ குருதேவரின் அருளாசியுடன் கீழ்கண்ட யோகாசனங்களை சவுத் ரைடிங் (South Riding) யோகவகுப்பில் பயின்றோம். இன்று சிறிது கடினமான வகுப்புதான். ஏனெனில் அப்பியாசம் செய்த ஆசனங்களின் எண்ணிக்கையும் அதிகம். வழக்கமான யோகவகுப்பு போலயில்லாமல் இன்று அனைவரும் ஆசனங்களை ஐந்து முறை சேர்ந்து பயிற்சி செய்தோம். நேரம் காரணமாக மூச்சிப்பயிற்சி்யை வகுப்பில் செய்ய இயலவில்லை. 1) பத்மாசனம் 2) வியூகமுத்ர பெளத்ரம் (இலகு முத்ரா, கோண முத்ரா) – இருபது [...]